Drevia.se
Varukorgen

 

 Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller vid alla köp mellan Drevia Marin & Industri AB ("Drevia") och köparen av produkterna ("köparen"). Drevia säljer ej produkter till konsumenter, utan enbart till företag efter godkänd ansökan. Vill du handla marina reservdelar av hög kvalitet så kan du kontakta någon av återförsäljarna ovan.

 

1. Ordrar, priser och betalning

a) All angiven information om data, vikt, mått, kapacitet etc gällande produkterna är inte bindande uppgifter för Drevia, förutom när informationen explicit refereras till i en offert eller en skriftlig överenskommelse. All teknisk data kan med omedelbar verkan ändras beroende på tekniska modifieringar.

b) Angivna priser kan ändras när som helst under innevarande år med 30 dagars varsel.

c) Angivna priser anges exklusive moms och andra eventuella avgifter. Kostnad för frakt tillkommer.

d) Översänd offert är bindande för Drevia under en tid av 30 dagar från datumet då offerten skickas, såvida inget annat avtalats. 

e) Efter godkänd kreditprövning erhålls villkor betalning mot faktura. Om Drevia ej erhåller betalning på förfallodagen, har Drevia rätt att debitera dröjsmålsränta om 18% tills dess att fakturan är betald. Drevia har även rätt att debitera påminnelseavgift om 150:-. Om köpare ej betalar senast 2 veckor efter förfallodagen har Drevia rätt att upphäva det ingångna avtalet genom skriftlig notifiering. I sådant fall skall köparen returnera produkterna till Drevia på egen bekostnad och på egen risk.

Om köparen ej blir godkänd för kredit, kan överenskommelse om förskottsbetalning göras.

f) Drevia har rätt att begära adekvat säkerhet för varje utestående del av kostnaden för beställningen, tills dess att fakturan har blivit fullständigt betald. Drevia har rätt att makulera beställningen om adekvat säkerhet, enligt Drevias bedömning, inte presenteras när den begärs.

 

2. Leverans

a) Om inget annat skriftligen har överenskommits, sker all försäljning av produkterna EXW Drevia, Lysekil (Incoterms 2010). Drevia har rätt att göra delleverans av beställningen om det är nödvändigt.

b) Om köparen inte accepterar leverans för ej lagerhållna artiklar vid leveranstidpunkt för sändningen kan Drevia sälja hemtagna artiklar till annan kund, och köparen är ansvarig för alla kostnader som uppstår för Drevia, samt den skillnad mellan Drevias försäljningsintäkt och köparens inköpspris.

c) Köparen ska inspektera sändningen omedelbart vid leverans, och ska inom 7 arbetsdagar efter mottagande av leveransen hos köparen, meddela Drevia om något inte är i överensstämmelse med ingånget avtal. Om köparen ej informerar Drevia om sådana omständigheter inom tidsramen, ska sändningen anses överensstämma med beställda kvantiteter, antal, vikt och volym, och köparen har inte rätt att avvisa sändningen. 

 

3. Transport och packning

a) Alla offerter gäller med Ex Works (Incoterms 2010) om inget annat har överenskommits. Drevia hanterar paketering och leverans av produkterna till köparen. Transport, transportkostnader och försäkringskostnader debiteras i enlighet med Drevias gällande fraktkostnadstariff vid tidpunkt för leverans. 

b) Om kunden önskar frakt på eget kundnummer hos speditör, ska detta skriftligen överenskommas.

c) Alla beräknade leveransdagar som Drevia anger i korrespondens med kunden ska enbart ses som en bedömning och ej som definitiv leveransdag. Drevia ansvarar ej för eventuella förseningar orsakade av förhållanden som ligger utanför Drevias kontroll. 

 

4. Garantier

a) På alla produkter tillverkade av SLP garanteras att produkterna ej är behäftade med fel eller tillkortakommanden i konstruktion, material eller tillverkning för en tidsrymd om 24 månader efter montering, dock längst 30 månader efter leveransdatum. 

b) Garantin gäller med följande villkor: (i) köparen accepterar alla åtaganden i detta avtal och har fullgjort betalning för produkterna, (ii) köparen har ej gjort några reparationer, utbyten, förändringar eller andra åtgärder på produkten utan SLP´s skriftliga medgivande, vilket erhålls genom Drevia, och (iii) att köparen informerar Drevia skriftligen om fel i varan inte senare än 14 dagar efter det att köparen upptäckte felet eller rimligen kunde ha upptäckt felet eller bristen.  

c) Efter mottagande och godkännande av garantiansökan i enlighet med föregående punkter, kommer SLP via Drevia att acceptera returen av den felaktiga produkten och ersätta köparen med ett belopp motsvarande inköpspriset av artikeln, eller reparera den felaktiga artikeln, eller ersätta den felaktiga produkten med en ny.

d) SLP's ansvar för fel eller tillkortakommanden av levererade produkter begränsas av ovanstående stycken. Köparen kan inte hävda ytterligare anspråk än de som listas ovan i relation till fel eller tillkortakommande i produktutförande.

 

5. Ansvarsbegränsning och skadelösning 

a) Drevia och SLP ansvarar inte för skador för skador av någon form, vare sig direkta eller indirekta, följder eller tillfälliga, för defekta produkter eller annat underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal, utom i händelse av grov vårdslöshet, uppsåtlig försummelse, dödsfall eller personskada. Köparen medger och samtycker till att, med undantagen i föregående mening, dess rättigheter enligt garantibestämmelserna i artikel 4 ovan utgör köparens exklusiva åtgärd.

b) Om en tredje part har köpt produkter från köparen, och tillerkänns skadestånd från SLP via Drevia enligt produktansvarslag, ska köparen ersätta Drevia för sådana skador och för Drevias rimliga kostnader i förhållande till detta, såvida inte skadan i fråga var på grund av Drevias grova vårdslöshet. Drevia kommer att meddela köparen omedelbart ett sådant anspråk och bjuda in köparen att delta i Drevias och SLP´s försvar och eventuella förhandlingar om en förlikning med sådan tredje part.

 

6. Immateriella rättigheter och information

a) SLP kan utan särskild information göra ändringar i specifikationerna av produkterna. Om produkterna är tillverkade efter köparens specifikationer eller om någon process i tillverkningen anpassas efter köparens särskilda önskemål, ska köparen ersätta SLP fullt ut för alla kostnader och skador som kan uppkomma som ett resultat av specifikationerna eller processen och som på så vis gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter. 

b) Egendom för alla dokument och verktyg som utarbetats, tillverkats eller tillhandahållits av SLP och alla immateriella rättigheter däri ska innehas och förbli SLP´s egendom.

c) Köparen ska omedelbart meddela Drevia om en tredje part hävdar att produkter som levereras av SLP bryter mot immateriella rättigheter. Köparen ska på Drevias begäran lämna Drevia ensamrätt att driva process eller att försvara sin sak, på Drevias egen bekostnad.

d) Om det hävdas att produkter som levereras i enlighet med detta avtal har inkräktat på tredje parts immateriella rättigheter, ska SLP genom Drevia på egen bekostnad och på eget val, möjliggöra för köparen rätten att fortsätta nyttja produkter, ersätta eller modifiera den så att den inte bryter mot immateriella rättigheter, eller i utbyte mot retur av produkten ersätta köparen för inköpskostnaden av produkten.

e) Köparen är inte berättigad till några andra ersättningar än de som beskrivs ovan, i förhållande till SLP´s produkter som kränker tredje parts immateriella rättigheter.

 

7. Köparens skyldigheter

a) Köparen ska upprätthålla alla nödvändiga tillstånd och certifikat från alla offentliga myndigheter eller andra reglerade organ i syfte att SLP ska kunna följa lagstadgade krav och förorningar.

b) Köparen ska upprätthålla strikt sekretess gällande partsföhållanden om affärsfrågor, dokument och immateriella rättigheter och får inte avslöja eller använda detsamma förutom nödvändigt för att fullgöra avtalet

 

8. Behållning av egendom

Levererade produkter ska förbli Drevias egendom tills dess att produkterna har betalats i sin helhet.

 

9. Force Majeure

a) Om någon part är förhindrad att fullgöra sina åtaganden under detta avtal på grund av force majeure, så får den andra parten inte införa några sanktioner på grund av detta. Men om hindret gäller köparens möjlighet att genomföra betalning har Drevia rätt att innehålla leverans av produkterna tills betalning har genomförts. Om hindret omöjliggör för köparen att genomföra betalning i mer än fyra veckor har Drevia rätt att annullera köpet.

b) Med termen "Force Majeure" menas i detta avtal att åtaganden enligt köpeavtalet förhindras, förvärras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oväntad militärtjänst av liknande dimensioner, rekvisition, beslag, utbytesrestriktioner, export - eller importbegränsningar, allmän brist på varor, brist på transport, arbetskonflikt, begränsningar av bränsle och kraft, brand, felaktiga eller försenade leveranser från underleverantörer på grund av ovanstående orsaker, samt alla andra omständigheter utanför parternas kontroll.

c) Den part som påstår sig ha påverkats av force majeure ska utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten utan dröjsmål om vad och varför.

 

10. Gällande lag och tvister

a) Detta avtal och eventuella tvister ska gälla under svensk lag

b) Alla rättsliga åtgärder i samband med detta avtal och alla rättsliga förhållanden som är associerade med detta kommer att avgöras av Tingsrätten i Uddevalla, Sverige som exklusiv behörighet i första instans. Drevia har emellertid alltid rätt att ställa krav på försenad betalning till den lokala domstolen eller motsvarande verkställighetstjänst där köparen har sin hemvist.

11. Diverse

Endera partens underlåtenhet att genomdriva överträdelser av detta avtal eller utöva sina rättigheter på grund av sådant överträdelse ska inte anses vara ett avstående från sådana rättigheter för att genomdriva framtida överträdelser av avtalet.

Genom att göra en beställning accepterar köparen dessa köpvillkor.